My-Webcoins

Irland

¼ Pence Irland
¼ Pence Irland
¼ Pence
1928 - 1937
½ Pence
½ Pence
½ Pence
1928 - 1937
1 Pence
1 Pence
1 Pence
1928 - 1937
3 Pence
3 Pence
3 Pence
1928 - 1935
6 Pence
6 Pence
6 Pence
1928 - 1935
1 Schilling
1 Schilling
1 Schilling
1928 - 1937
2 Schilling
2 Schilling
2 Schilling
1928 - 1937
2,5 Schilling
2,5 Schilling
2,5 Schilling
1928 - 1937
¼ Pence Irland
¼ Pence Irland
¼ Pence
1939 - 1966
½ Pence
½ Pence
½ Pence
1939 - 1967
1 Pence
1 Pence
1 Pence
1940 - 1968
3 Pence
3 Pence
3 Pence
1939 - 1940
3 Pence
3 Pence
3 Pence
1942 - 1968
6 Pence
6 Pence
6 Pence
1939 - 1940
6 Pence
6 Pence
6 Pence
1942 - 1969
1 Schilling
1 Schilling
1 Schilling
1939 - 1942
2 Schilling
2 Schilling
2 Schilling
1939 - 1943
2,5 Schilling
2,5 Schilling
2,5 Schilling
1939 - 1943
1 Schilling Irland
1 Schilling Irland
1 Schilling
1951 - 1968
2 Schilling
2 Schilling
2 Schilling
1951 - 1969
2,5 Schilling
2,5 Schilling
2,5 Schilling
1951 - 1967
½ Pence Irland
½ Pence Irland
½ Pence
1971 - 1986
1 Pence
1 Pence
1 Pence
1971 - 1988
2 Pence
2 Pence
2 Pence
1971 - 1988
5 Pence
5 Pence
5 Pence
1969 - 1990
10 Pence
10 Pence
10 Pence
1969 - 1986
50 Pence
50 Pence
50 Pence
1970 - 2000
1 Schilling
1 Schilling
1 Schilling
1966
1 Pence Irland
1 Pence Irland
1 Pence
1988 - 2000
2 Pence
2 Pence
2 Pence
1990 - 2000
5 Pence
5 Pence
5 Pence
1992 - 2000
10 Pence
10 Pence
10 Pence
1993 - 2000
20 Pence
20 Pence
20 Pence
1986 - 2000
50 Pence
50 Pence
50 Pence
1988
1 Pound
1 Pound
1 Pound
1990 - 2000
1 Pound
1 Pound
1 Pound
1995
1 Pound
1 Pound
1 Pound
2000

Euro

1 Eurocent Irland
1 Eurocent Irland
1 Eurocent
2002 - 2011
2 Eurocent
2 Eurocent
2 Eurocent
2002 - 2011
5 Eurocent
5 Eurocent
5 Eurocent
2002 - 2011
10 Eurocent
10 Eurocent
10 Eurocent
2002 - 2006
20 Eurocent
20 Eurocent
20 Eurocent
2002 - 2006
50 Eurocent
50 Eurocent
50 Eurocent
2002 - 2006
1 Euro
1 Euro
1 Euro
2002 - 2006
2 Euro
2 Euro
2 Euro
2002 - 2006
10 Euro
10 Euro
10 Euro
2004
10 Euro
10 Euro
10 Euro
2005
20 Euro
20 Euro
20 Euro
2006
2 Euro Irland
2 Euro Irland
2 Euro
2007
2 Euro
2 Euro
2 Euro
2007
2 Euro
2 Euro
2 Euro
2009
2 Euro
2 Euro
2 Euro
2009
5 Euro
5 Euro
5 Euro
2008
10 Euro
10 Euro
10 Euro
2007
10 Euro
10 Euro
10 Euro
2008
10 Euro
10 Euro
10 Euro
2009
15 Euro
15 Euro
15 Euro
2007
15 Euro
15 Euro
15 Euro
2009
20 Euro
20 Euro
20 Euro
2007
20 Euro
20 Euro
20 Euro
2008
20 Euro
20 Euro
20 Euro
2009
10 Euro Irland
10 Euro Irland
10 Euro
2010
10 Euro
10 Euro
10 Euro
2011
10 Euro
10 Euro
10 Euro
2012
10 Euro
10 Euro
10 Euro
2012
15 Euro
15 Euro
15 Euro
2010
15 Euro
15 Euro
15 Euro
2011
15 Euro
15 Euro
15 Euro
2012
20 Euro
20 Euro
20 Euro
2010
20 Euro
20 Euro
20 Euro
2011
20 Euro
20 Euro
20 Euro
2012
10 Euro Irland
10 Euro Irland
10 Euro
2013
10 Euro
10 Euro
10 Euro
2013
10 Euro
10 Euro
10 Euro
2014
15 Euro
15 Euro
15 Euro
2013
15 Euro
15 Euro
15 Euro
2014
20 Euro
20 Euro
20 Euro
2013
20 Euro
20 Euro
20 Euro
2014
2 Euro Irland
2 Euro Irland
2 Euro
2015
2 Euro
2 Euro
2 Euro
2016
10 Euro
10 Euro
10 Euro
2015
10 Euro
10 Euro
10 Euro
2016
15 Euro
15 Euro
15 Euro
2015
15 Euro
15 Euro
15 Euro
2015
15 Euro
15 Euro
15 Euro
2016
50 Euro
50 Euro
50 Euro
2016
100 Euro
100 Euro
100 Euro
2016
15 Euro Irland
15 Euro Irland
15 Euro
2017
15 Euro
15 Euro
15 Euro
2017
15 Euro
15 Euro
15 Euro
2017
2 Euro Irland
2 Euro Irland
2 Euro
2019
10 Euro
10 Euro
10 Euro
2020
15 Euro
15 Euro
15 Euro
2018
15 Euro
15 Euro
15 Euro
2018
15 Euro
15 Euro
15 Euro
2018
15 Euro
15 Euro
15 Euro
2019
15 Euro
15 Euro
15 Euro
2022
100 Euro
100 Euro
100 Euro
2019
100 Euro
100 Euro
100 Euro
2022